Årsskrifter

Brages årsskrifter 1906-2018

2014-2018 Brages dräktmuseum - katalog av Yngvar Heikel
bearbetad och kompletterad av Eija Mendelin och Bo Lönnqvist.
Foto: Laura Mendelin

2012-2013 Nordiskt dräktsymposium
Hur har man under olika tidsperioder ansett att folkdräkten skall se ut för att vara vacker, vilken form har den haft och hur har dessa kriterier under respektive tid lyfts fram? Vad kommer vi fram till om allt dräktmaterial skakas om med dagens förståelse och kunskap. Skall vi skaka om kraftigt eller räcker de tom vi blandar om endast med en liten handrörelse? Med dessa ord bjöds de nordiska föreläsarna och deltagarna till det 14: nordiska seminariet i Finland 2012.
Kari Appelgren & Helena Jern: Dokumentation av dräktskicket i Tjöck
Bo Lönnqvist: Dräktforskning i Vörå på 1960-talet
Anna-Margrethe Jonsson: Folkedragtens udvikling og brug i Danmark i det 20. århundrede
Ulla Centergran: Bohusdräkter - tolkningar under ett sekel
Magny Smedrud Karlberg: På leit etter glöymde draktskikker
Björn Sverre: New Look i bunadskaleidoskop
Dora Jonsdottir: Folkdräkter i Island
Håhan Liby: Folklig dräkt i nya skepnader
Ildiko Lehtinen: Pukunostalgiaa. Kansanpuvuista ja kansallispuvuista sekä niiden käyttäjistä
Lisbeth Green: Hvordan små pröver kan blive til store forandringer

2007-2011 Kulturens byggstenar - festskrift till Anna-Maria Åström
Porträtt
Olle Sirén: Sadeln och verandan i herrgårdslivet
Silke Göttsch: Liebe Anna-Maria
Riitta Räsänen & Matti Räsänen: Kaskö kontinuitet och förändring
Yrsa Lindqvist: En ovanlig projekt- och kulturkollega
Lars Folke Landgren: "Kukka" och Brage
Susanne Österlund-Pötzsch: En kulturvetenskaplig bullletins idéspruta
Barbara Lönnqvist: I kvinnliga professorers sällskap
Christina Haldin: Professor Anna-Maria
Artiklar
Lena Gerholm: Att bygga för framtiden
Birgitta Svensson: Människan i saden och staden i människan
Orvar Löfgren: Urbana mikroklimat
Anne Eriksen: Museum - beretninger og betydninger
Anders Gustafsson: EN tillvaro efter döden
Pirjo Korkiakangas: Elämää maaseutupappilassa 1800-luvun jälkipuoliskolla
Mikkel Venborg Pedersen: Augustenborg sangforening i 1843 og hvad deraf fulgte
Angela Rundqvist: Observatörer med penna och pensel
Bo Lönnqvist: Änkeöverstinnan Jägerhorn på Brändö gård

1991-2006 Brage 100 år
Arv - Förmedling - Förvandling
Utgiven av Sektionen för folklivsforskning under redaktion av
Bo Lönnqvist, Anne Bergman och Yrsa Lindqvist

SYNLIGGÖRANDET
Henry Rask: Brage i tiden

UR BRAGEARKIVET
Artiklar av Niklas Nyqvist, Ann-Mari Häggman, Maria Schulman, Gunnel Biskop, Anne Bergman, Lars-Folke Landgrén, Bo Lönnqvist, Yrsa Lindqvist, Anna-Maria Åström, Marie-Louise Blåfield, Karin Pedersen

BERÄTTELSEN OM BRAGE
Bo Lönnqvist: Bargekulturen
Renoveringen av Bragehemmet

1990 Press i klipp, fil och forsk
Utgiven av Brages urklippsverk genom Henrik Stenius och Siw Westergård
Raimo Salakangas: Informationsforskningen i Finland på 1980-talet. Teori, historia samt några ord om journalisternas villkor
Dag Anckar: Politikforskningens behov av pressmaterial och pressarkiv
Henrik Stenius: En part tiger. Frågor kring offentlighetsstrukturen i Finland
Henrik Meinander: Artur Eklund, idrottsjournalist i första världskrigets skugga
Sven Hirn: Källmaterial rörande folknöjen
Anna-Maria Åström: Småstadens påsk och första maj. En jämförelse mellan pressmaterial och etnologiska ijtervjuer
Olle Sirén: Herrgårdarna inför snabbkolonisationen. Några argument i den finska och finlandssvenska jorddebatten i 1940–1941
Tommi Hoikala och Christoffer Tigerstedt: Mediernas väsen och ungdomens
Mikael Böök: Fredsnätet och kriget vid Persiska viken
Avslutander kommentarer om förhållandet mellan arkivering och forskning

1987-1989   Folkdans inom folkdansrörelsen - folklig dans?
DANSEN BLIR FOLKDANS OCH KOMMER UPP PÅ SCENEN
Svenska förebilder
Finländska vägröjare – Arwidsson, Reinholm, Topelius, Fagerlund
Nils Oskar Janssons insatser
Dansen blir "folkdans"
TERMINOLOGI OCH BEGREPP
Vad är dans? Vem är "folk"? Vad är "folklore"? Vems dans är "folklig"?
Vad är "folkldans"? Övriga termer oh begrepp
TIDIGARE FORSKNING
MATERIAL, KÄLLKRITIK OCH METOD
Tryckt material - Arkivmaterial
DANS I BONDBY
Funktionen - Danstillfällen - Inlärningen - Dansbeteende och personlig dansstil - Dans på bröllop - Variantbildning av danser - Dansrepertoaren och dess storlek
DANS I BALSAL
Funktionen - Danstillfällen - Inlärningen - Dansbeteende och personlig dansstil - Variantbildning av danser - Dansrepertoaren och dess storlek
DANS I FOLKDANSLAG
Funktionen - Danstillfällen - Inlärningen - Dansbeteende och personlig dansstil - Från variation till enhetlighet - Brage och folkdansen - Yngvar Heikel och utgivningen av dansbeskrivningar - Kontakter med Sverige, centralorganisationen bildas
Utgivning av dansbeskrivningar – enligt nya principer
Enhetlighet också i sången, dräkterna och musiken
Dansrepertoaren och dess storlek - Repertoaren förändras
Informanternas åsikter om repertoaren
SLUTSATSER
SAMMANFATTNING

1974-1986   På forskningresa i Svensfinland
Yngvar Heikel som fältforskare, Bo Lönnqvist
Yngvar Heikel, På forskningsresor i svenskbygden
Inledning: Huru jag fick intresse för allmogekulturen
Den första folkdansforskningsresan till Kårböle i Helsingfors 1910
Resorna till Lappträsk i maj 1911, i januari 1912 och i december 1914
Diverse folkdansuppteckningar åren 1910–1917
Resor i samband med Nyländska avdelningens tuberkolosfälttåg somrarna 1912–1914
Dräktforskningens första tider - Kulturveckan i Wasa 1921
Den första dräktforskningsresan genom Korsnäs och Närpes i juni 1921
Resan till östra Nyland i augusti 1921
Organisationen av dräktforskningsarbetet
Resan till Borgå, Pernå, Liljendal och Mörskom i juni 1922
Resan till Åland i juni–juli 1922
Diverse korta resor i Borgå och i Sibbo socken i aug.–sept. 1922
Resan till västra Nyland i september 1922
Mellanarbeten hösten 1922–våren 1924
Gammel-Tina museet i Masaby (Kyrkslätt)
Resan till Åboland i juni–juli 1924
Bondbröllop vid hembygdsfesten i Sibbo den 3 augusti 1924
Forskningsresan till södra Österbotten i september 1924
Resan till Replot och Björkby påsken 1925
Ny utrustning för fotografering
Resan till Mariehamn och Kimito i juni 1925
Resan till Korsholm, Solf, Malax och Kvevlax i juli 1925
Resan till Närpes, Övermark, Korsnäs, Petalax, och Pörtom samt till Munsala, Jeppo, Nykarleby, Pedersöre och Prmo i augusti–september 1925
Hösten 1925–juli 1926
Resan till Jakobstad, Pedersöre,Larsmo, Öja, Kronoby, Esse, Karleby, Nedervetil och Terjärv i juli–augusti 1926
Resan till Botby och Nordsjö i Helsinge den 31 augusti 1926
Resan till Korsholm, Kvevlax, Maxmo, Vörå och Oravais i september 1926
Yngvar Heikels samlingar i Svenska litteratursällskapets Folkkultursarkiv

1958-1973
I HEMBYGDEN
En novell från Vårdö, av Anni Blomqvist
De gamla gårdarna på Vårdö, av Marja Turkka
II FÖRENINGEN
Otto Andersson och folkdräkterna, en intervju av Bo Lönnqvist
Data ur Barges krönika, mars 1966–1971, av Waldemar Helén
III SAGA OCH SED
Bembölehistorierna, av Gunilla Harling-Kranck
IV SEKTIONEN FÖR FOLKLIVSFORSKNING
En östnyländsk skötebok, av Ivar Nordlund
Den västnyländska dialekten av i dag, av Ebba Selenius
Dialektinspelning i östra Nyland, av Åke Karlsson
Ragna Ahlbäcks tryckta skrifter 1936–1974, av B.L.

1948-1957 Vasa Brages festskrift
Dikt, Ingmar Pörn
Hedersmedlemmar i Vasa-Brage
Edvard Keto in memoriam, Edvin Sundqvist
Karl Pihlgren, Uno V. Stén
Min barndoms vårprogram, Martin Ingo
Ett österbottniskt riddarord, Lars Huldén
Något om sällskapsresor i Oravais då seklet var ungt, Amanda Lassus
Att åka för långt lin på fastlagstisdagen, Synnöve Federley
Ett hemmans öde, J. J. Huldén
Julilluminationen i Munsala i början av 1900-talet, Arvid Nygård
Till rönnens lov, Erla Husgafvel
Eldslagning och beredning av fnöske, Martin Ingo
Originella österbottniska typer, Torsten Lindgård
Skällsord i munsalamålet, Valdemar Nyblom
Strömminsfisket och livet i fiskelägena i Björkö för 50 år sedan, Ellen Gustafsson
Fiskeplatser och fiskelägen i Björkö, Uno V. Stén
Föreningarna Brages årsberättelser samt märkligare data ur Brages krönika
Brage i Helsingfors, Brage i Vasa

1946-1947 Vasa Brages festskrift
Visa i ängen, Hj. Krokfors
Föreningen Brage i Vasa hedersmedlemmar
Föreningen Brage i Vasa 40 år, Valdemar Nyblom
Huru Harvgården upptäcktes, Gabriel Nikander
Bragegårdesn tillkomst, Uno Finnilä
Om Harvgården och dess ägare, Synnöve Ahlbäck
Några hemmansman i Oravais, Vörå och maxmo, K. V. Åkerblom
Tvenne 1700-talsnybyggen i Vasa skärgård, Helmer Smeds
Var stod den första kyrkan i Vörå?, Bror Åkerhjelm
Fisket i Helsingby åminne jämte angränsande byvatten från 1500-talet intill nutiden, Gunnar Ehnholm
Kulturhistoriska museet i Murberget, Härnösand, Theodor Hellman
Samfällt arbete vid nyttjande av oskiftad mark, Alfred Huldén
Ur Fulisback-Hannas kookbok, Erla Hovilainen
Den gamla byskolan, Martin Ingo
Tal vid Brages i Helsingfors 40-årsjubileum, Otto Andersson
Märkligare data ur Brages krönika:
Brage i Helsingfors, Yngvar Heikel
Brage i Vasa, Uno V. Stén

1936-1945 40-års festskrift
Brage — en länk mellan stad och bygd, Evert Ekroth
Alexander Rajalin — Bruno Hlmström
Alexander Slottes liv och diktning, Einar Strandberg
Folksägnen och byggandet av Finströms kyrka, Valdemar Nyman
Ljusterfiske och andra fria födkrokar i Terjärv på 1890-talet, Joel Granvik
Ord och fiske i samband med storfisket i Kaskö, Oscar Nissén
Hara ä ja', Erla Hovilainen
Kalvskäret, Thor Portin
Talkoarbeten i Svenskfinland, Ragna Ahlbäck
Till Nyland, Ingrid Granholm
Märkligare data ur Brages krönika 1936–1945
     Brage i Helsingfors
     Brage i Vasa
Förteckningar över hedersmedlemmar och funktionärer
Ekonomiska tablåer för Brage i Helsingfors
Ekonomiska tablåer för Brage i Vasa

1931-1935 30-års festskrift
Vinterfångst av säl i Pellinge, Gunnar Landtman
Sjömatrosen och fröken Adelin, Greta Dahlsström
Gäddfisket på Åland, Sven Andersson
Ett "nytt" språkljud i svenskan, Erik Lagus
Marken sjunger, Joel Rundt
Vasa-Brages friluftsmuseum, Uno Finnilä
Den gamla allmogekulturen, Gabriel Nikander
Några anteckningar om allmogedanser i min hembygd, J. W. Björk
Folklivsforskningen som kulturfaktor, Fritz Burjan
Hanna Andersson, minnersruna, E. Hbg
Hälsningsord, Bruno Holmström
Hälsningar och minnen:
     Kära kusiner i Brage, Delsbostintan
     Kulturella folkdansgillet, Margaretha L. Sahlin
     Vad har Brage givit mig. Anna Lisa Dale
     Minnen från min Brage-verksamhet, Albin Öfverlund
Med folkdansringen til XII nordiska bygdeungdomsstämman i Halmstad, Yngvar Heikel
Brages urklippsverk, Alexander Rajalin
Brage-krönika, febr. 1931–febr. 1936, H:fors-Brage
Brage-krönika, febr. 1931–febr. 1936, Vasa-Brage
Funktionärförteckningar
Ekonomiska tablåer för H:fors-Brage
Ekonomiska tablåer för Vasa-Brage

1926-1930 25-års festskrift
Fädernas minne och maning, av R. Malmberg
Ett Bragehem, av B. H.
Två dikter, av Joel Rundt
     Gammal gård
     Det gamla uret
Huru man tog emot julen i Kristinestadshem på 1850–1870-talet
Till folkvisan, av Uno Sandkulla
Fransk folklore, av Lullu Woldstedt-Buch
      Barba Martin
     En fransk trubadur
Minnen och hågkomster
     Från Brages första år, av Toini Rundt
     När John Forsell skingrade körens svpårmod, av Karl Gahnström
     Brages djupaste somamreko, av Gunnar Landtman
     Folkets sång, av Alfred Anderssén
     Kära kusiner i Brage, av Ida Gawell-Blumenthal
     Mitt första sammanträffande med Brage, av Harry Johansson
     Våra Brage-minnen, av Maja och Uno Storgard
     På folkdansforskning, av Yngvar Heikel
Föreningen Brages 20 års fester, av ?r?l
Ragnar Hollmérus' festtal vid Brages 20 årsfest
Sångkörens och stråkorkesterns resa till Stockholm sommaren 1927, av Kurt Sandell
Danslagets resa till Norge sommaren 1928, av Karl J. Landmark
Resan till Norge sommaren 1928, av Yngvar Heikel
Till Stockholm och dalarna 1930, av ?m
Brages urklippsverk
Brage-krönika
Brages lekkurser för barn
Föreningen Brages hedersmedlemmar
Förteckning över funktionärer i Föreningen Brage, H:fors
Förteckning över funktionärer i Vasa Brage
Stadgar för Föreningen Barge r.f.
Stadgar för Föreningen Brage i Vasa r.f.

1924-1925
Vid en Bragefest, av Einar Pontán
Skifte och samfällt bruk i åboländska utskärsbyar, av John Gardberg
Den doriska skalan i nordisk folkmusik, av Otto Andersson
Från gamla stugar i Esse, av Walter W. Forsblom
Visan om den botfärdiga Magdalena, av Greta Dahlström
Brage-krönika 1906–1926, av Yngvar Heikel
Berättelse över föreningen Brages verksamhet 1924–1925
Berättelse över föreningen Brages verksamhet 1925–1926
Berättelse över föreningen Brages i Wasa verksamhets 1924–1925
Berättelse över föreningen Brages i Wasa verksamhets 1925–1926
Ekonomiska tablåer

1920-1923
Brages årsberättelser 1920–1921, 1921–1922, 1922–1923, 1923–1924
Några anteckningar om folkvisan i Åboland, av Greta Dahlström
Allmogens dräktskick i Lappfjärd och Tjöck socknar, av Yngvar Heikel
Isländskt byggnadsskätt på landet, av Stéfan Einarsson

1917-1920
Brages årsberättelser 1917–1918, 1918–1919, 1919–1920
Svenskfinlands tvenne första allmänna bygdedräktmöten
Seder vid barnfödsel och barnsöl, av Jacob Tegengren
Bot för tandverk bland östsvensk allmoge, av Gunnar Sivén
Segerhuvan i skandinavisk folktro, av F. Burjan
Mansdräkt från Oravais, av Yngvar Heikel
Skörd, tröskning, slaga och lie i Österbotten, av V. E. V. Wessman
Fröja och hennes släkt.
Föredrag hållet vid Brages årsfest den 25 febr. 1922 av Rob. V. Wikman
Festföredrag vid Brages årsfest den 10 mars 1923 av Richard Malmberg
Andra nordiska mött för folklivsforskning den 14 och 15 augusti 1922

1913-1916
Brages stadgar och program
Ordningsregler för föreningen Brages sångkör
Ordningsregler för föreningen Brages danslag
Ordningsregler för litterära sektionens dramatiska avdelning
Om Brages uppkomst och verksamhet. Anteckningar och reflexioner av Otto Andersson
A. J. Starks notbok, av Otto Andersson
Indianska hövlighetsformer i Sydamerika, av Rafael Karsten
August Bondeson. En svensk folkvisesamlare, av Greta Holmgren-Strömbom
Brages urklippsverk. ett uppslagsverk över svensk kultur i Finland
Anteckninagr om spelmän i Östra Nyland
Berättelse över föreningen Brages verksamhet 1913–1914,1914–1915,1915–1916, 1916–1917, Revisionsberättelse
Berättelse över föreningen Brages i Vasa verksamhet 1913–1914, 1914–1915,
1915–1916, 1916–1917
Föreningen Brage i Jakobstad
Berättelse över föreningen Brages i Viborgs verksamhetsår1913–1914, 1914–1915, 1915–1916, Tablåer, kassaställning 1913–1916
Förteckning över uppsatser ingångna i Brages årsskrifter I–XI

1912
Berättelse över föreningen Brages verksamhet 1912–1913
Berättelse över föreningen Brages i Vasa verksamhets 1912–1913
Berättelse över föreningen Brages i Jakobstad verksamhet 1912–1913
Berättelse över föreningen Brages i Viborgs verksamhetsår år 1912
Not och Thur Book för Anders Lund, av Otto Andersson
Det onda ögat i skandinavisk folktro, av Ragnar Hemmer
Folkvisor samlade av A. P. Svensson
Om de skandinaviska folkviserefrängerna, av Thyra Renqvist
"Djävulspolskan" av Otto Andersson
Djävulsmelodier, av K. J. Fagerström

1911
Berättelse över föreningen Brages verksamhet 1911–1912
Berättelse över föreningen Brages i Vasa verksamhets 1911–1912
Berättelse över föreningen Brages i Jakobstad verksamhets 1911–1912
Berättelse över föreningen Brages i Viborgs verksamhetsår år 1911
Brages sångarfärd 1–16 juni 1910, av Hanna Hagbom
Tonerna från bygden. Några dikter tillägnade Brage, av Arvid Mörne
Hembygdsforskningen i Finland, (av O.A.?)
Något om hembygdsforksning och hemslöjd i Sverige, av Otto Andersson
Fattiggubbar i Finland, av A. M. T.
Anteckningar om folkmusiken och spelmän i Lojo och omnejd, av K. J. Fagerström
Inhaltsübersicht

1910
Berättelse över föreningen Brages verksamhetsår 1910–1911
Berättelse över föreningen Brages i Vasa verksamhetsår 1910–1911
Berättelse över föreningen Brages i Viborgs verksamhetsår 1910–1911
Berättelse över föreningen Brages i Jakobstadverksamhetsår 1910–1911
Bidrag till Tenala och Bromarv socknars historia, av Alfons Takolander
Om folkdräkter, av Esther Heikel
Åländska ortnamn, av Väinö Solstrand
Revisionsberättelse

1909
Berättelse över föreningen Brages verksamhet 1909–1910
Berättelse över föreningen Brages i Vasa verksamhet 1909–1910
Berättelse över Bragefilialens i Esbo verksamhet för år 1909
Bragefilialen i Jakobstad
Ur den svenska folkdiktningens historia i Finland, av Otto Andersson
Åländska ortnamn, av Väinö Solstrand
En finländsk-svensk saga av östeuropeiskt ursprung, av Oskar Hackman
Några varianter av historien om Bembölingarna, av Gunnar Landtman
Ur fiskarenas liv, av Jacob Tegengren
Signerier och svartkonst i Esbo, av Gunnar Landtman
Sägner om andar och troll i Esbo, av Gunnar Landtman
Bidrag till kännedom om polskemelodiernes byggnad, av Otto Andersson
Visan om återseendet vid båren, av Otto Andersson
Tio gamla folkvisor
Bröllopsgratulationer, av Jacob Tegengren
Några ord om forna tiders marknader och hamnplatser, av J. Qvist
Märken och väderleks iakttagelser i Kvevlaks, av K. V. Åkerblom
Lekar, av K. V. Åkerblom
Några bomärken från 1500-talet, av P. E. Ohls
Ur våra samlingar
Litteratur
Medlemsförteckningar
Inhaltsübersicht

1908
Berättelse över föreningen Brages verksamhet 1908–1909
Berättelse över föreningen Brages i Vasa verksamhet under år 1908
angiven på årsmötet den 13. febr. 1909
Berättelse över Brage-filialens i Esbo verksamhet (aug. 1908–febr. 1909)
"Svenska fackeldansen" i Finland, av Otto Andersson
Nyländsk folktro, av Gunnar Landtman
I betsskogen, dikt av Jacob Tegengren
Till lägre språkforskningsstadier, av Väinö Solstrand
Något om folkdräkterna, särskilt Närpesdräkten, av Jacob Tegengren
Fonografen i musik- och språkvetenskapens tjänst, av Otto Andersson
Skamkulla och Nyvärva, av Hugo Sommarström
Smärre anteckningar om folkmusiken i Lojo och omnejd, av Karl Johan Fagerström
Prov på dansmelodier från Lojo, av K. J. Fagerström
Nattfrierier i Närpes och Övermark, av ?pp?
Skrifter utgivna av Föreningen Brage
Handledning vid insamlande av folkminnen i dikt och sed
Über schwedische Volkslieder und Volkstänze in Finland, von Otto Andersson
Några vidskepliga föreställningar knutna vid namn samt heliga ord, av Eric Holmberg
Ortnamn från Pettu rusthåll i Finby kapell
Litteratur
Smärre meddelande
Medlemsförteckning
Kassatablå den 31. dec. 1908

1907
Berättelse över föreningen Brages verksamhet 1907–1908
Svenska allmogekultur i Finland omkring år 1800, av Gabriel Nikander
En folklivsforskare, av P. A.
Från en gammaldags by, av Carl Bengts och Gabriel Nikander
Skrock och vidskepliga föreställninagr från Närpes, av Jacob Tegengren
Bröllopen i Kvevlax, av K. J. Åkerblom
Träslöjdsminnen från abc-tiden, av Carl Bengts
Vargskall i Pargas under svenska tiden, av G. N.
Österbottnisk folkdiktning, av G. T.
Ramsa från Närpes
Kassatablå för Brage

1906
Berättelse över föreningen Brages verksamhet 1906–1907
Brage, en vetenskaplig och kulturell uppgift, av Otto Andersson
Vad gåtor kunna lära oss, av H. V
Till frågan om folkmusikens praktiska användning, av Viktor Nová?ek
Brage och ungdomsföreningarna, av P. Nordmann
Ett försök att rekonstruera några gamla folkdräkter från Pargas, av Gabriel Nikander
Ett bondbröllop i Kimito för 80 år sedan
Bröllopsmelodier från Kimito
Bohms släkttavla
Miscellanea från Ingå, av H. V.
Gamla gummasn visa
Om folkdräkternas åertinförande, av Mauritz Mexmontan
Folkmusiker, av K. V. Å
Lokaltraditioner, av O. A.
Ramsor över bya- och hemmansnamn
Ordspråk från Kvevlaks, av K. V. Å
Klingspors marsch, av O.A.
Brages stadgar