Nytt nummer av Laboratorium för folk och kultur

Temat är olika former av turist- och reseupplevelser med havskoppling.

Gästredaktörerna Blanka Henriksson och Fredrik Nilsson presenterar i sin inledning En fältexpedition i bekanta och obekanta rum, kulturanalytiska perspektiv på färjetrafiken mellan Finland och Sverige. Inom ramarna för en kurs i kulturanalys vid Åbo Akademi gjorde deltagande studenter fältarbeten med olika infallsvinklar. 

Miamarie Peura, Amanda Tverin och Simone Vägar observerade rum och rörelse ombord på Viking Lines färjor i Styr människan rummet, eller styr rummet människan? Betydelsen av klädsel och presentation är temat för reflektion i bidraget Uniformer till havs och på land av Josefine Haikkola, Amanda Karrenpalo och Annika Mäenpää

Nationell symbolik i marknadsföring studeras i Mumin och grillkorv. Den nationella identitetens dualitet av Jael Kauko, Maria Lampinen och Ailana Moore. I Lilian Manelius, Sam Sågfors och Isabella Zittings bidrag Regler och normer i landet Annorlunda studeras färjeresan som ett rum för upprätthållande och brytande av normer.

I numret ingår även två referentgranskade artiklar. Kasper Westerlunds artikel Sjöresor och rituella platser  utgår ifrån en samling teckningar gjorda av en finländsk sjöman kring sekelskiftet 1900. En illustration av halvön Kullen öppnar upp en diskussion av sjömanslivets rituella platser. Initiationsriter var allmänt förekommande vid tiden, och, påpekar författaren, påverkade högst troligen upplevelselandskapet för en ung sjöman oberoende om han själv genomgick ritualen eller ej.

I artikeln Mötet med Visby: En studie om var kryssningsresenärer kommer i land i Visby lyfter Malin Stengård fram kulturarvsdiskussioner i ett turistsammanhang, närmare bestämt ett av Östersjöns populäraste turistmål. Genom att studera informationsskyltar visar Stengård på hur Visby iscensätts och presenteras för besökare.

Vi tackar gästredaktörerna Blanka Henriksson och Fredrik Nilsson och önskar alla läsare en spännande resa!

- Redaktionen

PS. Vill du publicera dig i Laboratorium? Vi tar gärna emot artiklar, https://bragelaboratorium.com/skriv-en-artikel/